DIY BIO Hong Kong

DIY BIO Hong Kong

Biography

DIY BIO Hong Kong 是一所推動公民科學的知識平台和民間實驗室,希望透過凝聚一群有志參與環境保育及生物科技研究的公民科學家,推動民間共同建構知識,是為當今社會推動創新及實踐的力量。

All session by DIY BIO Hong Kong

Bug Hunt — 做個公民科學家

24 11 月 2018
15:45 - 16:15
(4/F) 課室 408

BUG HUNT — 做個公民科學家

25 11 月 2018
11:30 - 12:30
(4/F) 課室 408

Bug Hunt — 做個公民科學家

25 11 月 2018
14:30 - 15:30
(4/F) 課室 408